Kontrol af målere/ målerskift


Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 9. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås ved henvendelse til vandværket.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.

Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.

Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet.

Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.

Lukke for vandet.

Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.

Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.

Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil. Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør), og der kan opstå vandskade.

Aflæsning af måleren.

Det påhviler forbrugeren at aflæse vandmåleren en gang om året, og meddele den sum måleren udviser til vandværket på det aflæsningskort, der bliver tilsendt omkring 1. december. Vandværket beregner årets forbrug ud fra forrige målerstand.

Hvis ikke vandværket modtager aflæsningskortet retur rettidigt, vil forbruget blive sat efter vandværkets skøn. Der kan dannes dug på indersiden af målerens rude, og derved kan tallene være vanskelige at aflæse. Hvis man banker let med en kno på glasset, vil duggen samle sig i vanddråber, så aflæsning bliver mulig.

Er det af en eller anden grund ikke muligt for forbrugeren selv at aflæse måleren, kan der skrives på aflæsningskortet til vandværket, at man ønsker måleren aflæst. Vandværket vil derefter foretage aflæsning af måleren.

Klar besked om dit målerskift

Det klarer du

Inden vi kommer, bør du afprøve ventilerne før og efter måleren lukker tæt. Ved nogle ældre vandinstallationer er der kun etableret én ventil. Alle ventiler og håndtag i målerbrønde bør ligeledes være intakte.

Vandinstallationen er din ejendom, og det er dit ansvar at installationen er i forsvarlig stand. Hvis du på et tidspunkt oplever et brud på din installation er det vigtigt af dine ventiler virker, så du kan standse ulykken.

Afprøv gerne dine ventiler en gang om året. Afprøvningen foretages ved at lukke for ventilen før måleren, hvor efter du afprøver, om der kan komme vand ud af vandhanen. Kommer der vand fra vandhanen, er ventilen defekt, og du bedes kontakte en aut. VVS-installatør for at få udskiftet ventilen. Dette arbejde skal du betale, da installationen er din ejendom.

Inden vi kommer og skifter målere, skal du sørge for at frigøre adgang til måleren.

Er din ejendom udlejet bedes du give besked om vores besøg.

Det klarer vi

Vi kommer og skifter måleren til den aftalte tid.

Målerskifte er gratis for dig.

Stophanen ved veje/skel er Nørre Alslev Vandværks ejendom, og der er kun vores montør eller aut. VVS-installatør, der må anvende stophanen.

Inden vi kommer hos dig

Vi anbefaler dig, at du vurderer om aflæsningen på den gamle måler afviger i forhold til forventet, samt at måleren ikke kører når der ikke er noget forbrug i ejendommen.

På din seneste årsregning finder du aflæsningen fra nytår samt dit forventede forbrug for indeværende år.